วัดพระพุทธบาทสี่รอย
หมายเหตุ

้ผู้จัดทํามีความประสงค์ที่ต้องการจะเผยแพร่ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับวัดพระพุทธบาทสี่รอยเมื่อครั้งได้มีโอกาสไปที่วัด ข้อมูลที่นํามาจัดทําได้นํามาจาก " คัมภีร์มหาพุทธมนต์จตุรพุทธา " ซึ่งพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ ในวาระทอดมหากฐิน ทาน ที่วัดพระพุทธบาทสี่รอย อนึ่งในการจัดทําครั้งนี้อาจมีความผิดพลาดบกพร่อง แต่ประการใด ผู้จัดทําจึงยินดีน้อมรับ ความผิดพลาดทั้งหลายนั้นๆแต่เพียงผู้เดียวเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขในคราวต่อๆไปขออาราธนาบารมีฉัพพรรณรังสี แห่งพระพุทธบาทสี่รอย จงมาสิงสถิตย์ในเบญจขันธ์ เป็นเกราะเพชรคุ้มกันรักษาชีวิตให้ปราศจากเวรภัย และด้วยอานิสงค์ แห่งธรรมทานนี้ จงเป็นพละปัจจัยให้ทุกๆท่าน จงเจริญด้วย จตุรพิธพรชัยคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธรรม สารสมบัติตลอดกาลทุกเมื่อ และด้วยความดีทั้งหลาย ขอให้ท่านจงเป็นผู้เข้าถึงมรรคผล นิพพาน เพื่อนําท่านข้ามพ้น จากทุกข์ทั้งปวง ด้วยเดชแห่งบุญนี้เทอญ.

.

[ Home ] [ ประวัติความเป็นมา ] [ เจ้าอาวาส ] [ บรรยากาศรอบๆวัด ] [ ข้อคิด ] [ หมายเหตุ ]

    This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
    If you have any problem about our site please contact Stip@usa.net