พึงนึกเสมอว่า ความตายกําลังใกล้เข้ามาหาเราทุกวินาที

ซึ่งตรงกับหลักความจริงของพระพุทธศาสนาที่กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า

ทุกคนย่อมไม่สามารถหลีกหนีความตายไปได้

ความตายนั้นนับวันก็จะใกล้เข้ามาหาเราทุกนาที

ความตายถึงตัวเราวันไหน เราย่อมไม่รู้

วัตถุใดๆก็ตามเมื่อเริ่มเกิดขึ้นก็เริ่มอย่างเข้าสู่จุดสลาย

ฉะนั้นเกิดมาชาติหนึ่งแล้วจึงควรมุ่งสร้างแต่ความดี

เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ชนรุ่นหลังปฏิบัติเจริญรอยตาม

ซึ่งจะเป็นกุศลคํ้าจุนตนเองให้พบแต่ความสุขทั้งในภพนี้และในภพหน้า

แต่ถ้าท่านยึดโลกียสมบัติ ท่านก็จะได้เพียงแต่ชาตินี้เท่านั้น

แต่เมื่อท่านตาย ทรัพย์สมบัติศฤงคารที่ท่านเฝ้าสะสมไว้ก็เอาไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียว

ท่านจะเลือกโลกียสมบัติ สวรรค์สมบัติ หรือนิพพานสมบัติก็แล้วแต่ท่าน

แต่ใคร่ขอให้พิจารณาด้วยความไม่ประมาท

[ Home ] [ ประวัติความเป็นมา ] [ เจ้าอาวาส ] [ บรรยากาศรอบๆวัด ] [ ข้อคิด ] [ หมายเหตุ ]